ميخواهم بميرم
ميخواهم يک ميليارد بار بميرم
و در جهاني برخيزم
،
که همسايگان يکديگر را بشناسند.
و مردم
،
همه رنگها را دوست بدارند.
ميخواهم در جهاني بر خيزم
که عشق به قيمت لبخند باشد.
مردان نميرند
،
زنان نگريند
،
و همه کودکان
،پدران خود را بشناسند.
عدالت باغي باشد
،
که مردم در آن سيبهاي يکسان بخورند
،
و يکسان بميرند.
ميخواهم در جهاني بر خيزم
،
که هيچ انساني
، بيش از يک بار نميرد!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 14 بازدید