کی شعر تر انگيزد خاطر که حزين باشد         
يک نکته از اين معنی گفتيم و همين باشد
غمناک نبايد بود از طعن حسود ای دل          
شايد که چو وابينی خير تو در اين باشد
جام می و خون دل هر يک به کسی دادند          
در دايره قسمت اوضاع چنين باشد
در کار گلاب و گل حکم ازلی اين بود             
کان شاهد بازاری وين پرده نشين باشد

امروز در آينه صبح، چهره غمگين تو را ديدم. امروز بر روی گل دوستی، شبنمی چون اشک تو، اشک مهتاب، چکيده بود و من از ديدن غم و اندوه تو بر خود لرزيدم. از ديدن اين که در ميان خيل عظيم سپاه تاريکی و ظلمت تنها مانده ای غمگين شدم. از ديدن اين که چنين ناراحت و غمگين شده ای گريستم. آه! کاش از من، از دستهای ناتوان من، از دل بی قرار من، از روح دردمند من، از تن بيمار من، از پاهای ناتوان من، از وجود نيازمند من، کاری بر می آمد. کاش می توانستم مرهمی برای زخمهايت بيابم. ولی جز دوستی و عشق و محبتم نسبت تو چيزی ندارم. هيچ....
می دانم که دوری و جدايی چه بر سرت آورده است. می دانم که چقدر بی تاب وصالی. می دانم که ... همه را خوب می دانم و می بينم و حس می کنم. می دانم که حتی گريستن نيز دردی از تو دوا نمی کند. می دانم که مرهمی، محرمی، همدمی می خواهی. من نيز بر آنم تا بتوانم بر اين مشکلات چيره گردم و مرهم دردهايت را از سرزمينهای دور بدست آورم و به نزد تو بيايم. تا بتوانم بار ديگر قرار و آرامش را به تو بازگردانم. تا محرمی برايت گردم. تا همدمی برايت باشم. تا تکيه گاهی، سنگ صبوری باشم.
و بدان که جهان و هر چه در آن است، برای حکمتی ست. و هر چه اتفاق می افتد سببی و حکمتی دارد که جز خدای لايزال از آن آگاه نيست و فردا و فرداها از اين حکمتها و دلايل آگاه خواهيم شد. بکش دشواری منزل به ياد عهد آسانی. که اين وعده خداوند است و پس از هر سختی و مشکلی، آسودگی هست. پس اميدوار باش و با نگاه به فردا، دردهای امروزت را التيام بخش و بدان که هيچگاه در گير و دار اين سختی ها و مشکلات تنها نخواهی بود چرا که در هر قدم مرا همراه خويش خواهی يافت. پس کوله بارت را بر دار، دستت را به من بده و از جايت برخيز و در مسير سرنوشت به سوی فردايی بهتر گام بردار. که ماندن نابودی ست. زندگی با حرکت معنا می گيرد و مرگ سکون است. و اين دريای تو بدون تو مردابی ساکن است. پس بيا تا دريا نيز دريا شود.

/ 1 نظر / 5 بازدید
سحر

من بهتره در مورد صحبتهات و نظراتت هیچی نگم آخه می دونم وقتی می ری تو ورد دیگه هیچی ...